Biuro Projektu
Kontakt: 42 631-36-72

Poniedziałek 10-14
Wtorek 10-14
Środa 10-14
Czwartek 10-14
Piątek 10-14


Dziekanat Wydziału IPOŚ:
Kontakt: 42 631-37-41

Poniedziałek 11-14
Wtorek 10-14
Środa 10-13
Czwartek nieczynny
Piątek 10-13


Dziekanat Wydziału BAIS:
Kontakt: 42 631-35-02

Poniedziałek 10-13
Wtorek 10-13
Środa nieczynny
Czwartek 10-13
Piątek 10-13

O projekcie

Studia na kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA w PŁ znalazły się wśród wybranych przez MNiSW zamawianych kierunków technicznych. Wsparcie w ramach projektu zostanie skierowane do 140 studentów kierunku, którzy rozpoczną naukę w roku akademickim 2011/2012. Przyjęci studenci zostaną objęci "opieką" w ramach projektu przez 3,5 lata, czyli na studiach I stopnia.

140 najlepszych studentów kierunku inżynieria środowiska już na pierwszym roku otrzyma miesięczne stypendium w wysokości 1000 zł. Projekt zapewnia ponadto wsparcie dla studentów w formie zajęć wyrównawczych z matematyki, fizyki i chemii.
W kolejnych latach na studentów czekać będą programy zajęć dodatkowych podnoszących atrakcyjność kierunku i wspierające nabywanie praktycznych umiejętności. Będą to zajęcia dodatkowe w postaci cyklu WYKŁADÓW z najwyższej klasy specjalistami z przemysłu i przedstawicielami rozmaitych sektorów gospodarki związanych z inżynierią środowiska, WYJAZDY DYDAKTYCZNE do zakładów przemysłowych w celu praktycznego doskonalenia zdobytych umiejętności, a także płatne STAŻE studenckie w przedsiębiorstwach. 


Studenci tego kierunku będą pod nadzorem opiekuna rozwiązywać w zespołach postawione przed nimi problemy w oparciu o nowoczesną metodę nauczania - PROJECT BASED LEARNING.

Zyskają również studenci niepełnosprawni uczący się w Politechnice Łódzkiej. Dla osób słabo widzących specjalnie oznakowane zostaną ciągi komunikacyjne w budynkach dydaktycznych oraz nastąpi likwidacja istniejących barier architektonicznych. Wprowadzone zostaną zmiany w serwisach internetowych wydziału, dostosowujące je do standardów sformułowanych przez W3C, tak by strony były dostępne dla osób niewidomych i słabo widzących. Osoby słabo słyszące zostaną wyposażone w indywidualny przenośny sprzęt wspomagający słyszenie we wszystkich salach dydaktycznych. W salach wykładowych założone są pętle indukcyjne, przekazujące sygnał dźwiękowy bezpośrednio do aparatu słuchowego.
Dla wszystkich grup studentów niepełnosprawnych zorganizowany zostanie specjalny pokój, w którym będą one mogły w kameralnych warunkach odpocząć, zażyć leki itp. Pomieszczenie to będzie dodatkowo połączone systemem alarmowym z dziekanatem, by w razie potrzeby zorganizować niezbędną pomoc. Pomieszczenie to będzie również dostępne dla rodziców z małymi dziećmi, w sytuacjach, gdy rodzice będą zmuszeni zabrać dziecko ze sobą.

Studia na kierunku inżynieria środowiska w Politechnice Łódzkiej to niewątpliwie perspektywa znalezienia przez absolwentów interesującej, pełnej wyzwań i bardzo dobrze płatnej pracy.

Warunki uczestnictwa w projekcie "Inżynieria środowiska inwestycją w przyszłość" określać będzie  Regulamin.

Wszyscy studenci objęci projektem zobowiązani będą do wypełniania następujących dokumentów:
°    deklaracji uczestnictwa w projekcie
°    danych uczestnika projektu
°    oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
°    oświadczenie uczestnika projektu