Biuro Projektu
Kontakt: 42 631-36-72

Poniedziałek 10-14
Wtorek 10-14
Środa 10-14
Czwartek 10-14
Piątek 10-14


Dziekanat Wydziału IPOŚ:
Kontakt: 42 631-37-41

Poniedziałek 11-14
Wtorek 10-14
Środa 10-13
Czwartek nieczynny
Piątek 10-13


Dziekanat Wydziału BAIS:
Kontakt: 42 631-35-02

Poniedziałek 10-13
Wtorek 10-13
Środa nieczynny
Czwartek 10-13
Piątek 10-13

Studia I stopnia

Sylwetka absolwenta

Absolwent 3,5-letnich stacjonarnych studiów I stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera (inż.).

Wymagania wstępne

Na kierunku Inżynieria Środowiska preferowani są kandydaci o zainteresowaniach technicznych, umiejętnościach analitycznych oraz wiedzy z zakresu matematyki, fizyki i chemii. Formalnym wymogiem dla kandydatów na studia jest zdanie egzaminu maturalnego ("nowa matura") lub egzaminu dojrzałości ("stara matura"), bądź posiadanie równoważnego dokumentu zagranicznego potwierdzonego przez władze oświatowe. Pod uwagę brane są oceny z matematyki, fizyki lub chemii i języka obcego.

Cele kształcenia

Studia na kierunku Inżynieria Środowiska mają zapewnić wykształcenie specjalistów, którzy w oparciu o nabytą wiedzę z zakresu nauk podstawowych (matematyka, fizyka, chemia) i nauk inżynierskich  oraz umiejętności praktycznych uzyskają podstawy do pracy w obszarze problematyki inżynierii środowiska w celu ekonomicznego i ekologicznego zaspokajania potrzeb społecznych.

Dalsze możliwości kształcenia

Absolwenci 3,5 letnich studiów inżynierskich mogą kontynuować studia na 2 letnich studiach magisterskich s2.

Siatka godzin

Siatka godzin dla:
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska - [link]
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska - [link]

Egzamin końcowy

Egzamin końcowy składa się z prezentacji pracy oraz egzaminu zawodowego. Końcowa ocena jest wyrażona słownie zgodnie z Regulaminem Studiów PŁ i składa się z 60% średniej ważonej ocen ze wszystkich przedmiotów, 20% oceny z pracy dyplomowej i 20% oceny z egzaminu.